LIPIDI HEMIJA PDF

Vujas Boja je posledica postojanja llpidi konjugovanih veza, strukturnih karakteristika krajnjih grupa i koliine dodatog kiseonika; Minimum sedam konjugovanih dvostrukih veza neophodno je za pojavu ute boje; Svaka dvostruka veza moe se nai u cis i trans konfiguraciji trans konfiguracije daju tamniju boju ; Transformacija trans u cis uslovljena je svetlou, zagrevanjem i prisustvom kiselina; Transformacija b- karotena u vitamin A: Ova pojava ima velliku praktinu vrednost. Druga komponenta — agaropektin, pored eera koji se nalaze u agarozi, sadri i ostatke D-glukuronske kiseline i pirogroane kiseline, a utvreno je i prisustvo sulfatnih grupa. Maltitol relativna slatkoa Disaharidni alkohol. U prehrambenoj industriji se umesto termina BOJA esto koristi termin heemija.

Author:Tojakazahn Moogukasa
Country:Anguilla
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):3 May 2017
Pages:223
PDF File Size:7.11 Mb
ePub File Size:17.9 Mb
ISBN:946-2-52709-472-7
Downloads:74773
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NekoraNalazi se u spanau i drugim tamnije zelenim biljkama, kao i u svinjskoj jetri. Hemija hrane Elastini krvni sudovi, ligamenti, plua. Dolazi do eliminacije pozitivnog naelektrisanja u molekulu lizina. Hidroksi radikali su jedan od najmonijih inicijatora lipidne peroksidacije.

Dobija se kao izluevina razliitih vrsta biljaka akacija, subfamilije Mimosoideace, familije leguminoza. Vezana vodaSlobodna voda odreuje se metodom presovanja hrane izmeu dva filter papira. Trans izomeri imaju viu taku topljenja. Interesterifikovana mast Metabolizam skroba i glikogena. Nalaze se u mastima, jetri, umancetu, ribljim uljima, kod biljaka u biljnim uljima, a ima lipkdi i u kvascu. Tercijarni antioksidanti deluju tako to obnavljaju strukturu elije oteene dejstvom slobodnih radikala npr.

Karagenan je smea heteropolisaharida delimino esterifikovanih sumpornom kiselinom. The Inorganic Chemistry of Life. Reakcijom metala sa kiseonikom dolazi do oksidacije jona metala i stvaranja singlet kiseonika 1O2 i peroksi radikala: Koristi se kao emulgator i stabilizator u sokovima tipa Kola, Fanta, veps FAZA — degradacija amino eera uz gubitak jednog ili vie mola vode i nastajanje amino ili ne amino jedinjenja; 5.

Koristi se u prehrambenoj industriji, umesto saharoze, mada je manje slatka od nje, a takoe regulie i njenu kristalizaciju. Primarne OH grupe orijentisane su ka spoljanjosti, a lipid OH grupe ka unutranjosti prstena; Mogu da grade inkluziona jedinjenja u kojima se molekuli nekih jedinjenja smetaju u upljine ciklodekstrina; U prehrambenoj industriji koriste se kao stabilizatori fotosenzitivnih jedinjenja, kao zatitna sredstva od oksidacije, stabilizatori boja, vitamina, aroma, itd.

Mnogi proteini su enzimi koji katalizuju hemijske reakcije metabolizma. Poto grade jake gelove, alginati imaju veliku primenu u prehrambenoj industriji i slue kao ovrivai, agensi za pravljenje suspenzija, stabilizatori, emulgatori, za dobijanje gelova ili formiranje filmova, bez uticaja na promenu organoleptikih osobina. Nitriti se esto dodaju mesnim proizvodima da bi se lilidi njihova boja i spreio rast mikroorganizama.

Pod dejstvom UV zraenja nastaju vitamin D2 i D3 sunanje. Interesterifikovana mast — Wikipedia Razred — Hemija Documents. Metabolizam se deli na anabolizam odnosno biosintezu stvaranje kompleksnih organskih molekula i na katabolizam hemika je obrnuti proces od anabolizma, a to je razdvajanje kompleksnih organskih jedinjenja u jednostavnija jedinjenja.

Glukoza je aldoheksoza a fruktoza je ketoheksoza. Umesto ostatka fosforilholina sadre ostatak eera, koji je za primarnu OH grupu vezan glikozidnom vezom. Ovaj efekat preovlauje pri temperaturama veim od 3.

Autooksidacija lipida se moe inicirati ovim radikalima sledeim mehanizmima: Reaktivnost singletnog kiseonika lipid puta vea od molekulskog kiseonika. Saharin — puta slai od saharoze; Ciklamat — puta slai od saharoze; Aspartam — dipeptidni derivat, L-aspartil-L-fenilalanin metil estar, puta slai od saharoze, nestabilan u kiseloj sredini i pri zagrevanju. Alginati se upotrebljavaju u proizvodnji sapuna, kremova, vetakih vlakana, hirurkog konca i dr. Denaturacija je prouzrokovana zagrevanjem, pH sredinom, solima i povrinskim efektima.

Tercijarna strukturaKvaternerna strukturaSekundarne veze koje uslovljavaju tercijarnu strukturu proteina: Vezuju tragove metala, inaktiviraju ih i iskljuuju njihovo prooksidativno delovanje; Daju H atom atioksidantu, redukuju ga i time regeneriu; Spreavaju delovanje antioksidanata na razgradnju peroksidaPrirodni antioksidantiPrirodni izvoriI.

J Anim Sci 76 2: Dolazi do kidanja pojedinih vodonikovih veza lipudi se osloboeni molekuli vode udaljavaju jedni od drugih ime se smanjuje gustina vode. Isto tako, upotrebljavaju se u industriji hartije.

Dobija se kiselom hidrolizom melase eerne repe ili smole trenje. Osetljiv na prisustvo lipidnih peroksida, jona Cu i Fe. Tokom reakcije oslobaaju se masne kiseline kao posledica razgradnje estarske veze, a takoe i mono i digliceridi i glicerol. Related Articles

CD4073 DATASHEET PDF

Umetni/uredi vezu

Tabela 3. Prisutne su u sjemenkama i sjemenim uljima. Premda spada u omega-3 skupinu, ima je u ulju lanenog sjemena, a ne u ribljem ulju osim u tragovima. U njih se prilikom pakovanja dodaju antioksidansi. Nedostak esencijalni masnih kiselina izaziva gubitak vode, dermatoze i perifernu neuropatiju.

FRANK SULLOWAY BIRTH ORDER PDF

LIPIDI HEMIJA PDF

Nalazi se u spanau i drugim tamnije zelenim biljkama, kao i u svinjskoj jetri. Hemija hrane Elastini krvni sudovi, ligamenti, plua. Dolazi do eliminacije pozitivnog naelektrisanja u molekulu lizina. Hidroksi radikali su jedan od najmonijih inicijatora lipidne peroksidacije.

Related Articles